+421905129955  mondax@mondax.sk

Čo kam patrí v kontrolnom výkaze?

Od 1.1.2014 sa ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom zaviedla pre platiteľov dane nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz. Táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH (nevzťahuje sa na osoby registrované pre DPH podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH). Členenie kontrolného výkazu je pomerne komplikované a v tomto článku sa vám zhruba načrtneme ako sa v tom vyznať.

Kontrolný výkaz sa nepodáva:

 • Ak sa nebudú uvádzať žiadne údaje o plneniach, teda v prípadoch ak sa podáva nulové priznanie k DPH. V prípade, že platiteľ poskytuje len plnenia oslobodené od dane podľa § 28 až § 42, musí podávať prázdny kontrolný výkaz.
 • ak sa uvádzajú do daňového priznania len plnenia viažuce sa k vývozu tovaru (§ 47), dodaniu tovaru do EU s prenosom daňovej povinnosti (§43) alebo ide o trojstranný obchod (§ 45). Daňové priznanie nesmie obsahovať údaje o odpočítaní dane okrem dane, ktorú je povinný platiť pri dovoze tovaru z tretích krajín.

Členenie kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz sa delí na oddiely A až D, v ktorých sa uvádzajú údaje z vystavených faktúr, prijatých faktúr a prijatých zjednodušených faktúr, z opravných dokladov a ostatných dokladov o uskutočnených plneniach. Podľa druhu dokladu sa kontrolný výkaz člení na časti A-D

Oddiel A

V oddiele A sa uvádzajú vyhotovené faktúry v členení :

A1: Vyhotovené faktúry, pri ktorých vzniká povinnosť vyhotovenia voči zdaniteľným osobám a právnickým osobám, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami ( § 72), pričom osobou povinnou platiť daň v tuzemsku je vyhotoviteľ faktúry. Do A1 sa uvádzajú aj bezodplatné dodania voči zdaniteľným osobám alebo právnickým osobám, ktoré nie sú zdaniteľnými osobami a takisto aj dodávky pri ktorých sa uplatňujú osobitné režimy (napr. § 66), ak sú voči PO alebo zdaniteľným osobám.

V časti A1 sa neuvádzajú:

 • Dodávky do EU oslobodené od dane podľa § 43
 • Dodávky trojstranného obchodu § 45, pri ktorých vystupujeme ako prvý odberateľ
 • Služby dodané s miesto dodania mimo tuzemska do iného členského štátu alebo tretích štátov
 • Vývoz tovaru (§ 47)
 • Oslobodené plnenia (§ 28 až § 42)
 • Dodanie plynu, chladu a tepla mimo tuzemska

A2: V tejto časti sa uvádzajú plnenia uvedené v § 69 ods. 12 písm. f) až i), to znamená, že ide o dodanie predmetom zo železa a ocele, obilniny, mobilné telefóny a mikroprocesory s hodnotou dodávky vyššou ako 5000 eur. Ak je hodnota nižšia uvedú sa buď do A1 alebo D, podľa toho, či je odberateľom zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba. V A2 sa neuvádzajú plnenia uvedené v § 69 ods. 12 písm. a) až e).

Oddiel B

Oddiel B sa člení na časti B1 až B3 a uvádzajú sa v nich predovšekým údaje z prijatých faktúr.

Do B1 sa budú uvádzať plnenia, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti zo zahraničnej osoby na príjemcu plnenia podľa

 • a) § 69 ods. 2 – dodanie stavebných prác, prenájmu dopravného prostriedku, kultúrnych a pod služieb a doprava osôb, reštauračné a stravovacie služby
 • b) § 69 ods. 3 – miesto dodania je podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku
 • c) § 69 ods. 6 – nadobudnutie tovaru z EU podľa § 11 a 11a
 • d) § 69 ods. 7 – druhý odberateľ pri trojstrannom obchode
 • e) § 69 ods. 9 – dodanie plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f)
 • f) § 69 ods. 10 – dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej
 • g) § 69 ods. 11 – dodanie investičného zlata neoslobodeného od dane podľa § 67
 • h) § 69 ods. 12 – tuzemský prenos daňovej povinnosti.

Do B1 sa uvádzajú všetky prenosy na príjemcu, t.j. aj vrátane písm. a) až i). Do B1 sa uvádzajú aj plnenia, pri ktorých nevzniká nárok na odpočítanie dane, pretože vzniká povinnosť daň odviesť. Poučenie k vyplneniu KV hovorí, že ak platiteľ obdrží oneskorene faktúru pri nadobudnutí tovaru z EU, zahrnie takúto faktúru do B1 v čase obdržania. Zákon to však takto nedefinuje, ten viaže daňovú povinnosť a odpočítanie dane k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu Vyplýva to z § 78a ods. 2 zákona o DPH. Poučenie však nedefinuje ako postupovať v prípade prenosu daňovej povinnosti pri službách.

Do B2 sa uvádzajú prijaté faktúry, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň dodávateľ, t.j. ide o tuzemské plnenia. Uvádzajú sa v čase uplatnenia práva na odpočítanie dane, pričom výška odpočítanej dane sa uvádza po prepočítaní koeficientom ak platiteľ takýto postup uplatňuje. Ak nevzniká právo na odpočítanie dane, takáto faktúra sa do B2 neuvádza. Do B2 sa neuvádzajú úpravy odpočítanej dane podľa § 50, §54 a §54a v poslednom zdaňovacom období.

B3 obsahuje kumulatívne údaje o zjednodušených faktúrach za zdaňovacie obdobie. Uvádzajú sa sem zjednodušené faktúry, ak ide o:

 • Dodanie tovaru alebo služby do 100 eur vrátane dane a faktúra neobsahuje jednotkovú cenu a odberateľa
 • Doklady z ERP do 1000 eur hradené v hotovosti, resp. do 1600 eur hradené bezhotovostne vrátane dane
 • Diaľničné známky

Ak platiteľ dane má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c), uvádza na účely odseku 2 písm. b) bodu 2 v kontrolnom výkaze celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr, z ktorých si za dané zdaňovacie obdobie uplatňuje odpočítanie dane. Ak za dané zdaňovacie obdobie je celková suma odpočítanej dane zo zjednodušených faktúr 3 000 eur a viac, je platiteľ povinný uviesť osobitne celkovú sumu základov dane, celkovú sumu dane a celkovú sumu odpočítanej dane v členení podľa jednotlivých dodávateľov tovarov a služieb s uvedením ich identifikačného čísla pre daň.

Upozornenie: do B3 sa nebudú uvádzať opravy základu dane k prijatým zjednodušeným faktúram, tie sa musia uviesť do C2

Oddiel C

Oddiel C obsahuje tzv. údaje o „opravných“ faktúrach podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH. Člení sa na:

C1, kde sa uvádzajú vyhotovené opravné faktúry, okrem opráv viažucich sa k zjednodušeným vyhotoveným faktúram, ktoré sa budú uvádzať do oddielu D.

C2, kde sa uvádzajú prijaté opravné faktúry vrátane opravných faktúr k zjednodušeným prijatým faktúram

Problém v praxi nastáva v prípade údaju pôvodnej faktúry, kedy nie vždy bude možné tento údaj vyplniť. Podľa názor MF SR, ak je množstvo faktúr, ku ktorým sa viaže opravná faktúra veľké a nie je možné zabezpečiť vyplnenie k pôvodným faktúram, uvedie sa číslo poslednej pôvodnej faktúry, ku ktorému sa oprava viaže. Ak opravná faktúra neobsahuje pôvodné číslo faktúry uvedie sa v KV nula. V prípade že by nastalo naplnenie zákonnej lehoty 30 dní podľa § 53 ods. 1 zákona o DPH, takisto sa uvedie nula v rámci poradového čísla opravného dokladu.

Oddiel D

Oddiel D sa viaže k vyhotoveným zjednodušeným faktúram a k dokladom, pri ktorých nie je povinnosť vyhotoviť faktúru podľa § 72 zákona o DPH.

D1, uvádzajú sa kumulovane obraty zo všetkých ERP za zdaňovacie obdobie vrátane opráv. Neuvádzajú sa doklady vyhotovené ERP, ktoré budú len dokladom o úhrade, ktoré sa nepovažujú za zjednodušenú faktúru

V časti D2 sa uvedú kumulovane vrátane opráv ostatné zjednodušené faktúry a faktúry vyhotovené voči fyzickým osobám (napr. voči zamestnancom), ktoré nie sú zdaniteľnými osobami za príslušné zdaňovacie obdobie. Do D2 sa uvedú aj bezodplatné dodania voči nezdaniteľným osobám, ktoré sú FO, napr. voči zamestnancom.

Kontrolný výkaz a doklad ERP

V praxi môže byť doklad ERP uvádzaný v rôznych oddieloch kontrolného výkazu záleží od toho či ide o zjednodušenú faktúru alebo nie, prípadne či vzniká povinnosť evidencie cez registračnú pokladnicu alebo ide o dobrovoľné konanie platiteľa. Na základe tejto skutočnosti teda môžu nastať následovné situácie:

 • Doklad z ERP obsahuje u vyhotoviteľa všetky náležitosti faktúry a je z hodnotou nižšou ako 1000 eur (1600 eur bezhotovostne) – do A1 ak je doklad vyhotovený voči zdaniteľnej osobe do D2 ak je vyhotovený voči fyzickej osobe nepodnikateľovi
 • Doklad z ERP neobsahuje všetky náležitosti a ide o zjednodušenú faktúru – do D1, ak je povinnosť vyhotovovania dokladu podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o ERP alebo do D2 ak je to dobrovoľná evidencia
 • Príjemca dokladu postupuje v závislosti od toho či ide o faktúru, t.j. či doklad ERP obsahuje všetky náležitosti – oddiel B2 alebo ide o doklad zjednodušenú faktúru a teda do B3
 • Ak sa vyhotovuje pokladničný doklad, ktorým je oprava základu dane (vrátenie tovaru, zrušenie dodávky služby...), potom sa uvádza do D1 ak ide o zjednodušenú faktúru alebo do C1, ak ide o opravný doklad zo všetkými náležitosťami.

Poznámka:

Ak sa uvedie doklad z ERP do iného oddielu ako D1, potom sa vyčlení z obratu pre účely tohto oddielu ak to je administratívne možné. Ak nie tak sa uvedie „dvojmo“ aj v samostatnom oddiely napr. A1 aj ako súčet obratu pri ERP do D1

Aké údaje musí obsahovať kontrolný výkaz

- IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým má byť dodávka uskutočnená

- Poradové číslo faktúry a v prípade, že pri nároku na odpočítanie dane nie je potrebná faktúra (§ 51 ods. 1 písm. b), potom číselnú identifikáciu iného dokladu z ktorého platiteľ vychádza, ak ju obsahuje.

- Dátum dodania tovaru alebo služby, alebo dátum prijatia platby, ak vznikla daňová povinnosť jej prijatím (§ 19 ods. 4). Do KV sa nebudú uvádzať platby hradené za dodávky tovaru do EU oslobodených od dane podľa § 43

- Základ dane a suma dane v eur

- Sadzba dane

- Výška odpočítanej dane

- Druh a množstvo tovaru, ak ide o dodávky, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca uvedený v § 69 ods. 12 písm. h) a i). Ide o tuzemské dodávky, toto ustanovenie sa neuplatní ak pôjde o nadobudnutie z iného členského štátu alebo dovoz.

- Ak pôjde o dodanie obilnín (§ 69 ods. 12 písm. f) alebo železa (§ 69 ods. 12 písm. g), kde je príjemca povinný platiť daň, uvádza sa v KV číselný kód podľa nariadenia Rady o colnej a štatistickej nomenklatúre a Spoločnom colnom sadzobníku a množstvo tovaru. Platí len pre tuzemsko, t.j. nie pre intrakomunitárne dodávky a dovoz tovaru.

- V prípade ak ide o opravné faktúry uvádza sa povinne údaj o odberateľovi a dodávateľovi (IČDPH a poradové číslo), poradové číslo faktúry a uvádzajú sa údaje ktoré sa menia, a uvádza sa číslo pôvodnej faktúry. Ak pôjde o opravu základu dane podľa § 53 ods. 1 pri ktorej nebude mať platiteľ faktúru, uvedú sa hore uvedené údaje okrem poradového čísla.

- Pri údajoch z elektronickej registračnej pokladnice sa uvádzajú kumulatívne údaje celková suma obratov v členení na základ dane suma dane podľa jednotlivých sadzieb.

- Ak ide o tržby ktoré sa neevidujú cez ERP a patria do okruhu dokladov uvedených v § 78a ods. 2 písm. d) (voči nezdaniteľným osobám napr., kedy nie sme povinní vyhotoviť faktúru podľa § 71 až § 75), uvádza sa v kontrolnom výkaze v oddiely D údaje:

 • suma základov dane vrátane opráv základu dane,
 • celková suma dane podľa sadzieb.Zdroj: https://www.cus.sk