+421905129955  mondax@mondax.sk

Výpočet mzdy v roku 2018

Minimálna mzda v roku 2018

Od začiatku budúceho roka sa výška minimálnej mzdy zvýši z terajších 435 € na 480 € mesačne. Minimálna mzda predstavuje hrubú mesačnú mzdu, teda mzdu pred odvodovým a daňovým zaťažením. Mzdu, ktorú zamestnávateľ uvedie v pracovnej zmluve zamestnanca za vykonanú prácu, čo však ešte nepredstavuje celkovú výšku nákladov ani mzdu, ktorú zamestnanec pocíti na svojom bankovom účte

Takouto výškou nákladov je celková cena práce, ktorú tvorí hrubá mzda spolu s odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie zamestnávateľa, ktoré musí odviesť.

A koľko dostane na výplatu zamestnanec? Výpočet čistej mzdy si rozoberieme v nasledujúcich riadkoch.

Čistá mzda v roku 2018

Ako už bolo vyššie spomenuté, hrubá mzda zamestnanca predstavuje mzdu pred samotným odvodovým či daňovým zaťažením. Z pohľadu daní a odvodov vlastne prestavuje vymeriavací základ pre ich výpočet.

Čistá mzda sa potom vypočíta ako rozdiel hrubej mzdy – odvodov na zdravotné a sociálne poistenie (za zamestnanca) – daň. Pre sociálne odvody je vymeriavacím základom hrubá mzda, pre zdravotné odvody môže byť tento vymeriavací základ znížený o tzv. odpočítateľnú položku na zdravotné odvody za splnenia určitých podmienok.

Základom pre výpočet dane zo závislej činnosti je rovnako hrubá mzda po odpočítaní odvodov za zamestnanca a znížená o nezdaniteľnú čiastku na daňovníka. Podľa toho, v ktorom daňovom pásme sa zamestnanec podľa výšky hrubého príjmu nachádza, sa potom vypočíta daň príslušnou % sadzbou.

Na základe tohto zníženia sa objaví zamestnancovi na výplatnej páske položka s názvom čistá mzda, čo však nemusí znamenať, že rovnakú sumu aj zamestnanec dostane na svoj účet, pretože z čistej mzdy môžu byť ešte vykonané rôzne zrážky, napr. zrážky za stravné, doplnkové dôchodkové sporenie, exekučné zrážky a iné.

Výpočet čistej mzdy v číslach

Výpočet mzdy ovplyvňuje mnoho mzdových veličín a mnohé z nich sa v roku 2018 menia. Nižšie vám uvádzame ich prehľad:

MINIMÁLNA MZDA

 • 480 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
 • 2,759 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V prípade zamestnanca odmeňovaného hodinovou mzdou pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín týždenne, je minimálna mzda:

 • 2,848 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 38,75 h/t,
 • 2,9429 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 37,5 h/t.

Sadzby minimálnych mzdových nárokov

Stupeň Mesačná mzda 40 hod/t 38,75 hod/t 37,5 hod/t
1. 480 2,759 2,848 2,9429
2. 576 3,3108 3,4176 3,5315
3. 672 3,8626 3,9872 4,1201
4. 768 4,4144 4,5568 4,7087
5. 864 4,9662 5,1264 5,2973
6. 960 5,518 5,696 5,8859

PRACOVNÁ POHOTOVOSŤ

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi najmenej suma vo výške hodinovej minimálnej mzdy, t. j. 2,759 €.

Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi najmenej suma vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,5518 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA PRÁCU V SOBOTU A V NEDEĽU

Od 1. 5. 2018 za každú hodinu práce v sobotu a v nedeľu patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 2,759 €.

MZDOVÉ ZVÝHODNENIE ZA NOČNÚ PRÁCU

Za každú hodinu práce v čase od 22:00 večer do 6:00 ráno patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,5518 €.

Od 1. 5. 2018 by sa malo mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu zvýšiť na 50 % minimálnej mzdy za hodinu, teda na 1,3795 €.

MZDOVÁ KOMPENZÁCIA ZA SŤAŽENÝ VÝKON PRÁCE

Za sťažený výkon práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,5518 €.

SOCIÁLNE POISTENIE

Maximálny vymeriavací základ = 6 384 €, okrem úrazového poistenia, ktoré maximálny vymeriavací základ nemá stanovený

Hranica príjmu pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikol v roku 2017 a pokračuje v roku 2018, suma 67 % z 883, čo je suma 591,61 €.

Hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch, je pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2018 suma 67 % z 912 €, čo je suma 611,04 €.

Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN zamestnanca

Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet nemocenskej dávky = 59,9672 €.

Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri PN = 59,9671 €.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE

Maximálny vymeriavací základ je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za rok 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2018, je 54 720 € (60-násobok priemernej mzdy z roka 2016, t.j. 60 x 912).

DAŇ Z PRÍJMOV

Sadzba dane

 • 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima (199,48 €) vrátane, t. j. do sumy 35 268,06 €,
 • 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima, t. j., presahujúceho sumu 35 268,06 €.

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica mesačného základu dane pre sadzbu 19 % suma 2 939,01 €.

Pri zrážkovej dani (§ 43) je sadzba 19 % bez ohľadu na výšku príjmu.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2018 je 199,48 €.

Daňový bonus na dieťa

Suma 21,56 € na jedno dieťa mesačne. Za celý rok 2018 je to 258,72 € na jedno dieťa.

Hranica príjmu pre priznanie nároku ročne je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 480 € = 2 880 €.

Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 480 €/2 = 240 €.

Daňový bonus na hypotéku pre mladých (NOVINKA !)

Suma daňového bonusu je daná ako 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom roku, najviac však 400 € ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac však zo sumy 50 000 € na jednu nehnuteľnosť.

Nezdaniteľná časť na daňovníka

Nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačne) pri výpočte preddavkov na daň = 319,17 €

V ročnom zúčtovaní/daňovom priznaní za rok 2018:

 • Ak daňovník dosiahne základ dane do 19 948 € (100-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018 je 3 830,02 €.
 • Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 948 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne:
  8 817,016 – (základ dane : 4), kde suma 8 817,016 = 44,2-násobok životného minima. Výsledok sa zaokrúhli na eurocenty nahor.
 • Ak daňovník dosiahne základ dane 35 268,06 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

 • Ak daňovník dosiahne základ dane do 35 268,06 € (176,8-násobok životného minima), tak nezdaniteľná časť na manželku je daná podľa vzorca:
  3 830,02 – vlastný príjem manželky
 • ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 35 268,06 €, tak nezdaniteľná časť na manželku je daná výpočtom:
  12 647,032 – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky, kde suma 12 647,032 = 63,4-násobok životného minima, výsledok sa zaokrúhli na eurocenty nahor,
 • ak daňovník dosiahne základ dane 50 588,13 a viac, tak nezdaniteľná časť na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.

Nezdaniteľná čiastka – kúpele (NOVINKA !)

Základ dane sa môže znížiť o sumu preukázateľne zaplatených úhrad služieb v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, a to najviac do výšky 50 € za rok.

Daňovník si môže uplatniť ďalších 50 € z preukázateľne zaplatených úhrad aj za manželku a 50 € na každé vyživované dieťa podľa zákona, ak sa títo spolu s ním zúčastnili kúpeľnej starostlivosti. Uvedenú nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z týchto daňovníkov.

Kalkulačka čistej mzdy v roku 2018

Hrubá mesačná mzda: 1 000 €
Počet detí: 1
Nezdaniteľná časť na daňovníka – áno: 319,17 €
Zdravotné poistenie: zamestnanec zamestnávateľ
Odpočítateľná položka: 0 € 0 €

 

Vymeriavací základ: 1 000 € 1 000 €
Zdravotné poistenie spolu: (4%) 40 € (10%) 100 €
Sociálne poistenie:
Vymeriavací základ: 1 000 € 1 000 €
Nemocenské poistenie: (1,4%) 14 € (1,4%) 14 €
Starobné poistenie: (4%) 40 € (14%) 140 €
Invalidné poistenie: (3%) 30 € (3%) 30 €
Poistenie v nezamestnanosti: (1%) 10 € (1%) 10 €
Garančný fond: (0%) 0 € (0,25%) 2,50 €
Rezervný fond: (0%) 0 € (4,75%) 47,50 €
Úrazové poistenie: (0%) 0 € (0,8%) 8,00 €
Sociálne poistenie spolu: (9,4%) 94 € (25,2%) 252,00 €
Odvody spolu: (13,4%) 134 € (35,2%) 352,00 €
Daň z príjmu:
Mesačný základ dane: 866,00 €
Nezdaniteľná časť na daňovníka: 319,17 €
Mesačný základ dane: 546,83 €
Daň z príjmu: (19%)103,89 Eur
Daňový bonus na dieťa: 21,56 €
Čistá mesačná mzda: 783,67 €
Zrážky za stravné: 10,00 €
Čistý mesačný príjem: 773,67 €
Celková cena práce: 1 352,00 €


Zdroj: www.solaxrpsaca.sk