+421905129955  mondax@mondax.sk

Čo musí obsahovať faktúra?

Faktúra je jedným z najbežnejších dokumentov v obchodných vzťahoch. Na jednej strane faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa zákona o účtovníctve a na druhej strane obsah faktúry upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty v paragrafoch §71-76. V tomto článku sa budeme venovať faktúram práve z pohľadu zákona o DPH. K pravidlám fakturácie bolo vydané finančnou správou metodické usmernenie, ktoré môžete nájsť tu.

Definícia faktúry


Podľa zákona o DPH je faktúrou každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme a spĺňa povinné náležitosti podľa zákona o DPH alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Môže sa teda stať, že faktúra od zahraničného dodávateľa neobsahuje všetky údaje ako faktúra slovenského dodávateľa, napriek tomu je však platná ak spĺňa legislatívu v krajine dodávateľa.


Za faktúru sa ďalej považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Najčastejšie sa stretávame s dobropismi a ťarchopismi, ktoré musia vždy obsahovať číslo pôvodnej faktúry aby bolo jasné k čomu sa vzťahujú.


Každá faktúra musí odzrkadľovať skutočné dodanie tovaru alebo služby a musí sa viazať ku konkrétnemu zdaniteľnému obchodu, či už ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Dodávateľ tovaru alebo služby faktúrou žiada odplatu za zdaniteľné obchody, ktoré uskutočnil. Pre prijímateľa tovaru alebo služby je faktúra dokladom, ktorý je nevyhnutný na preukázanie vzniku nároku na odpočítanie dane z prijatého plnenia. Vo faktúre musí byť uvedený zdaniteľný obchod, ktorý sa uskutočnil, a faktúra musí obsahovať všetky požadované náležitosti.

Elektronická faktúra môže byť po novom vystavená v akomkoľvek formáte – teda nemusí byť podpísaná elektronickým podpisom či zaslaná cez systém EDI. Elektronickú faktúru je však možné poslať odberateľovi len po jeho súhlase. Faktúra (elektronická či písomná) musí spĺňať:

 • Vierohodnosť – faktúru vystavil dodávateľ alebo iná osoba v jeho mene. Povinnosť dokázať ju má nielen dodávateľ, ale aj odberateľ – napr. záznamom v účtovníctve.
 • Neporušenosť - obsah faktúry nebol menený. Musia ju zabezpečiť dodávateľ a rovnako aj odberateľ, či už každý samostatne alebo spoločne
 • Čitateľnosť - od jej vydania do konca obdobia na ich uchovávanie musí byť faktúra prečítateľná človekom. Napr. faktúra vo formáte xml je čitateľná až po konverzii. Čitateľná znamená, aby bola čitateľná voľným okom.

Zákon v § 71 ods. 3 možnosť ako sa vysporiadať s pojmom vierohodnosti, neporušenosti, čitateľnosti ako napr. elektronický zaručený podpis, kontrolné mechanizmy podnikových procesov, zmluva EDI alebo iné spôsoby. Zákon teda dáva príklad, nie povinnosť.

Podľa zákona nie je možné dodatočne zasahovať do údajov už vystavenej faktúry. Pokiaľ potrebujeme do faktúry doplniť údaje alebo zmeniť adresu odberateľa (napr. ak došlo k zmene) môžeme vystaviť oznámenie o doplnení údajov na faktúre. Toto oznámenie, pokiaľ obsahuje číslo pôvodnej faktúry a opravený údaj, sa považuje za opravnú faktúru a je plnohodnotným dokladom. Takúto opravu je potrebné uvádzať aj v kontrolnom výkaze v časti C.

Povinné náležitosti faktúry

Faktúra je jedným z najdôležitejších inštitútov v komunikácii medzi platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Je nutné si uvedomiť, že na účely zákona faktúra vymedzená vecne a nie formálne. To znamená, že je nutné dodržať obsah faktúry definovaný v zákone, v opačnom prípade to môže mať dopad na odpočítanie dane platiteľom v prípadoch, kedy sa vyžaduje faktúra.

Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti zákona uvedené v §74 zákona o DPH. Z pohľadu odberateľa je tiež potrebné dbať aby prijatá faktúra obsahovala všetky povinné údaje, najmä pokiaľ si odberateľ z prijatej faktúry uplatňuje odpočet DPH. V prípade nesprávne vystavenej faktúry, je možné, že nárok na tento odpočet nebude správcom dane uznaný práve z dôvodu neúplnej faktúry. Pozrime sa teraz bližšie na všetky povinné náležitosti faktúry tak, ako ich definuje zákon o DPH.

1) Poradové číslo faktúry. Číslovanie faktúr by malo byť chronologické, založené na jednej alebo viacerých sériách čísel, vrátane alfanumerických znakov. Číslo faktúry sa uvádza v kontrolnom výkaze k DPH vrátane všetkých znakov, okrem medzier.

2) Identifikačné údaje účastníkov obchodu (meno a priezvisko/názov zdaniteľnej osoby, adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, bydliska alebo adresa miesta, kde sa obvykle zdaniteľná osoba zdržiava). Je dôležité dbať na to aby sa identifikačné údaje uvedené na faktúre zhodovali s údajmi v obchodnom registri.

3) IČ pre DPH (osôb identifikovaných pre DPH) pod ktorým bol tovar/služba dodaná. Toto sa netýka osôb registrovaných pre DPH podľa §7 a §7a v prípade tuzemských plnení.

4) Dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá. Dátum dodania nie je potrebné uvádzať v prípade, že sa zhoduje s dátumom vyhotovenia. Ak nie je uvedený, za dátum dodania napr. na súhrnnej faktúre je považovaný dátum poslednej transakcie z danej faktúry.

5) Dátum vyhotovenia faktúry.

6) Predmet fakturácie. Je veľmi dôležité, aby bolo na faktúre presne špecifikované o aký druh tovaru alebo služby sa jedná.

7) Údaj o cene za mernú jednotku (jednotková cena) bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene.

8) Uplatnenú sadzbu dane (10%, 20%) alebo oslobodenie od dane. Pri oslobodení sa uvedie odkaz na zákon o dani z pridanej hodnoty alebo smernicu Rady 2006/112 /ES o spoločnom systéme DPH v platnom znení alebo slovná informácia „dodanie je oslobodené od dane“ (§ 28 – 42 a § 46 – 47 ZDPH). Napríklad v prípade oslobodenia od dane pri prenájme nehnuteľnosti, je potrebné vo faktúre uviesť odkaz na §38 zákona o DPH.

9) Základ dane pre každú sadzbu dane. Uvádza sa v „rekapitulácii“ faktúry. Môže ísť o súčet jednotkových cien bez DPH všetkých položiek tovarov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie alebo o následný prepočet celkovej fakturovanej sumy na základ dane a daň. Je možné uvádzať na jednej faktúre aj položky s rôznou sadbou dane.

10) Výšku DPH spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť. Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň (§ 69 ods. 5 ZDPH).
Výška DPH sa neuvádza pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare. Základom dane pri predaji umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitom tovare je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň.

11) Slovná informácia na faktúre v znení „úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar“ (resp. „umelecké diela“ alebo „zberateľské predmety a starožitnosti“), v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava (§ 66 ZDPH):

12) Slovná informácia na faktúre v znení „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná úprava podľa § 65 ZDPH,

13) Slovná informácia na faktúre v znení „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ (§ 68d ods. 4 ZDPH), ak sa uplatní osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby podľa § 68d ZDPH:

 • ak takáto slovná informáciu na faktúre nie je uvedená, daňová povinnosť vznikne v „bežnom“ režime podľa § 19 ZDPH,
 • platiteľ dane nesmie opraviť pôvodnú faktúru doplnením slovnej informácie „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“ (tzn. odberateľ nebude akceptovať takéto doplnenie a dodávateľ si ho nemôže zákonne vynútiť).

14) Slovná informácia na faktúre v znení „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, napr.:

 • dodanie tovaru do IČŠ (§ 43 ZDPH),
 • dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu (§ 45 ZDPH),
 • dodanie služby do IČŠ s miestom dodania určeným podľa § 15 ZDPH alebo § 16 ZDPH (daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69 ods. 3, resp. § 69 ods. 2 ZDPH),
 • dodanie tovaru zahraničnou osobou v tuzemsku (daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69 ods. 2 ZDPH) Je potrebné riadiť sa tým, čo je uvedené na faktúre a rozlišovať dodanie tovaru v tuzemsku zahraničnou osobou a nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. V obidvoch prípadoch sa uplatňuje „samozdanenie“ ale v daňovom priznaní sa transakcie uvádzajú na iných riadkoch.
 • tuzemský prenos daňovej povinnosti (daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69 ods. 12 ZDPH) pri dodaní.
 • dodanie zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325/1 000 alebo vyššej (daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa, § 69 ods. 10 ZDPH),
 • dodanie investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZDPH (vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995/1000 a viac platiteľom, ktorý využil možnosť zdaniť dodanie takéhoto investičného zlata podľa § 67 ods. 4 ZDPH daňová povinnosť vzniká odberateľovi podľa § 69 ods. 11 ZDPH),

15) Slovná informácia na faktúre v znení „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa (§ 72 ods. 4 ZDPH). Zákon o DPH povoľuje aby faktúru namiesto dodávateľa vystavil odberateľ alebo iná osoba, ale táto informácia musí byť na faktúre uvedená. Dodávateľ sa však týmto nezbavuje zodpovednosti za správnosť faktúry.

16) Údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku (§ 11 ods. 12 ZDPH – napr. osobný automobil, ktorý nie je v prevádzke viac ako 6 mesiacov alebo nemá odjazdených viac ako 6 000 km), ak je automobil dodaný do IČŠ uvádza sa aj identifikačné číslo vozidla VIN, počet najazdených kilometrov, dátum prvého uvedenia do prevádzky.


Výnimky týkajúce sa náležitostí faktúr

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v IČŠ, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje týkajúce sa základu dane a jednotkovej ceny bez dane, sadzby dane a výšky dane, ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby možno určiť základ dane.Zjednodušené tuzemské faktúry.

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ktorá neobsahuje všetky údaje v prípade:

 • dokladu za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €; doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu bez DPH,
 • dokladu vyhotoveného ERP / VRP, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 € alebo uhradená inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť nie je viac ako 1 600 € doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu bez DPH,
 • dokladu vyhotoveného tankovacím automatom pre bezobslužné čerpanie pohonných látok, ak cena tovaru vrátane dane uhradená elektronickým platobným prostriedkom nie je viac ako 1 600 €; doklad nemusí obsahovať identifikačné údaje odberateľa a jednotkovú cenu bez DPH,
 • podkladová časť nálepky, ktorou sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy v tuzemsku, ktorá ostane príjemcovi služby po oddelení nalepovacej časti nálepky, ak podkladová časť nálepky obsahuje obchodné meno dodávateľa služby a jeho IČ DPH, dátum predaja nálepky, cenu vrátane dane a sumu dane,
 • každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje (tzv. opravná faktúra), pričom musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry a údaje, ktoré sa menia.

Súhrnná faktúra

Platiteľ môže vystaviť faktúru na viac dodaní tovarov alebo služieb a na viac prijatých platieb jednu faktúru, ktorá musí pokrývať najviac jeden kalendárny mesiac. Faktúra sa vystavuje do 15. dní od uplynutia mesiaca.

Dohody o platbách nájomného a dohoda o dodaní elektriny, plynu vody a tepla pokrývajú najviac 12 kalendárnych mesiacov (táto podmienka sa neviaže k nájomnému), pričom obsahujú náležitosti faktúry (§ 74 ods. 1), nie je povinnosť vystavovať faktúru za každý kalendárny mesiac v prípade, ak odberateľ je sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a miesto dodania je v tuzemsku. Je teda potrebné mať na pamäti skutočnosť, že aj splátkový kalendár musí mať náležitosti riadnej faktúry. Na súhrnnú faktúru sa pozeráme ako na jednu faktúru s jedným základom dane.


Zdroj: https://www.cus.sk