+421905129955  mondax@mondax.sk

Zmeny zákonov - dane, mazdy, DPH pre rok 2018

Upozornenie na zmeny niektorých zákonov, ktoré sú platné od 1.januára 2018 a môžu vo väčšej, či menšej miere vplývať na fungovanie našich ateliérov.

1. Zmeny, ktoré majú vplyv na daň z príjmov fyzických osôb už za r. 2017:

Od dane je oslobodené v plnom rozsahu nepeňažné plnenie poskytnuté „držiteľom“ „poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti“ vo forme hodnoty stravy na odbornom podujatí určenom výhradne na vzdelávací účel a nepeňažné plnenie vo forme účasti „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ na sústavnom vzdelávaní podľa § 42 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. v znení n. p. Zdaneniu naďalej podlieha hodnota poskytnutého ubytovania a dopravy (oznámenie sa podáva do 31.3.2018 – po novom) Uvedená zmena sa prvý krát použije pri podaní oznámenia – už za rok 2017.

Veľmi dôležitá zmena týkajúca sa dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie: Zákonom č. 252/2012 Z. z. bol zavedený inštitút dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie a v nadväznosti na to nezdaniteľná časť základu dane z príjmov fyzickej osoby (§ 11 ods. 8 ZDP) vo forme dobrovoľných príspevkov, a to v limitovanej výške a dočasne (do 31. 12. 2016), takže za rok 2017 sa už uplatniť nemôže. Zvlášť je potrebné upozorniť, že zároveň sa úhrady dobrovoľných príspevkov nedajú považovať za daňovo akceptovaný výdavok, resp. za sumu znižujúcu príjmy v prípade závislej činnosti.

2. Zmeny, ktoré majú vplyv na daň z príjmov fyzických osôb od r. 2018:

Zavádza sa daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie - legislatívna skratka „daňový bonus na zaplatené úroky“, a to za presne určených podmienok, v určenom období, v limitovanej výške, za určeného spôsobu preukazovania nároku.

Z hľadiska právnej istoty sa nový systém podpory vo forme daňového bonusu na zaplatené úroky bude vzťahovať len na nové zmluvy, t.j. na zmluvy uzatvorené po nadobudnutí účinnosti tejto novely. Podľa DS „to znamená, že po účinnosti tejto novely by mali súbežne existovať dva systémy podpory hypoték pre mladých – dobeh súčasného štátneho príspevku pre mladých a postupný nábeh plánovaného daňového bonusu. S účinnosťou od 1. januára 2018 dôjde k ukončeniu poskytovania podpory v podobe štátneho príspevku na hypotekárne úvery s tým, že zostanú zachované nároky vyplývajúce zo zmlúv o hypotekárnom úvere uzatvorených do 31. decembra 2017“. Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom, ak má

  1. najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
  2. priemerný mesačný príjem vypočítaný z jeho zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5, 6 a 8 a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie, najviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej ŠÚ SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa odseku 1, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch (v), počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie.

3. Zmeny, ktoré vyplývajú zo zmeny Obchodného zákonníka:

Od r. 2018 je v platnosti novela Obchodného zákonníka ktorou sa zavádzajú zmeny v zákone o dani z príjmov pri zdaňovaní príjmov fyzických osôb a týkajú sa: doplnenia vymedzenia pojmu „vklad“ a pojmu „splatený vklad“, doplnenia dividendy aj o príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj o výplatu prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení, doplnenia (§ 8 ods. 1 ZDP) o nový druh príjmov - príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov.

4. Zákon o správe daní:

Výber zmien v zákone o správe daní

Index daňovej spoľahlivosti. Novinkou v daňovom poriadku je zavedenie hodnotenia daňových subjektov podľa plnenia povinností voči finančnej správe. Index daňovej spoľahlivosti bude nezávislým hodnotením finančnej správy, no tí daňovníci, ktorí si plnia poctivo svoje povinnosti môžu čerpať výhody v rámci zákona, napríklad osobitný daňový režim. Finančná správa chce takto motivovať daňové subjekty, aby sa správali zodpovedne. V roku 2018 pribudnú nové zoznamy daňových subjektov s výškou vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty, subjekty s výškou uplatneného alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu dane, zoznam s výškou priznanej alebo dodatočne priznanej vlastnej daňovej povinnosti. Tlak verejnej kontroly po zverejnení zoznamov má podľa ministerstva pomáhať v boji proti podvodom a daňovým únikom.

Veľmi dôležité – elektronická komunikácia so správcom dane bude prebiehať už iba elektronicky !!! (pozor neplatcovia DPH)

Elektronická komunikácia pre všetky firmy a živnostníkov. V súčasnosti mali povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky iba subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH, alebo ich zástupcovia. Od 1.1.2018 už budú musieť doručovať podania elektronickou formou všetky právnické osoby zapísané v Obchodnom registri. Fyzické osoby - podnikatelia, registrované pre daň z príjmov začínajú komunikovať výlučne elektronicky od 1.8.2018. Toto sa netýka fyzických osôb, ktoré majú príjem z prenájmu nehnuteľnosti bez živnostenského oprávnenia.


(Podklady TaxHouse Banská Bystrica)

Niektoré ďalšie zmeny, ktoré nás môžu zaujať:

Minimálna mzda stúpne na 480 eur.

Príležitostné príjmy do 500 eur už nebudú oslobodené od dane z príjmov.

Firmy, ktoré robia výskum a vývoj, si budú môcť odrátať celé výdavky na vedu a výskum od daňového základu. Doteraz sa dalo odrátať 25 % takýchto výdavkov.

Dividendy zo ziskov za rok 2017 - nebude sa z nich už platiť zdravotný odvod vo výške 14 percent, ale 7-percentná daň. Rovnakou sadzbou sa zdaňujú aj dividendy zo ziskov vytvorených pred rokom 2003.

Daň z príjmov pre právnické osoby zostane aj v roku 2018 vo výške 21 %.

V roku 2018 sa začnú zverejňovať nadmerné odpočty DPH už od sumy jedného eura. Budú sa zverejňovať štvrťročne. Prvýkrát sa zverejnia do konca júna za mesiace január až marec.

Firma, ktorá chce presunúť svoju prevádzku (alebo celú firmu) do zahraničia, bude musieť na Slovensku zdaniť sadzbou 21 % ekonomickú hodnotu všetkých kapitálových ziskov tu vytvorených, aj keď v čase odchodu nebol tento zisk ešte realizovaný.

Živnostníci, ktorí využívajú paušálne výdavky, si pri daňových priznaniach za rok 2017 budú môcť prvýkrát uplatniť vyššie paušálne výdavky. Tie sú vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, najviac však 20-tisíc eur ročne. Zvýšenie paušálnych výdavkov bude relevantné len pre tých, ktorí zarábajú viac ako 1000 eur mesačne.

Minimálne odvody aj tento rok automaticky stúpnu. Teraz o 6,84 eura na 215 eur. Minimálne sociálne odvody budú 151,16 eura. Zdravotné odvody 63,84 eura.

Firmy aj živnostníci, ktorí si vedú účtovníctvo, musia od roku 2018 povinne archivovať účtovné knihy, účtovné doklady aj účtovné záznamy už nie iba 5 rokov, ale po novom 10 rokov.

Živnostníci budú môcť pri daňovom priznaní za rok 2017 prvýkrát využiť vyššie paušálne výdavky.Zdroj: www.archinfo.sk