+421905129955  mondax@mondax.sk

Nedaňové výdavky

Ktoré náklady zaúčtované v účtovníctve, nemôžu byť nikdy daňovo uznané?

Zákon o dani z príjmov definuje daňové výdavky veľmi široko. Vo všeobecnosti ide o výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením zdaniteľného príjmu. Naproti tomu, výdavky, ktoré nie je možné uznať za daňové za žiadnych podmienok, zákon vymenúva veľmi presne. Kedže tieto náklady sú zaúčtované v účtovníctve a sú aj súčasťou výsldku hospodárenia, pri zostavovaní daňového priznania sa premietnu ako pripočítateľné položky k základu dane v plnej výške.

Daňovými výdavkami nie sú:

Výdavky (náklady) vo výške obstarávacej ceny zásob vyradeného tovaru(nie materiálu):
  • z dôvodu jeho klasifikácie ako nebezpečného podľa osobitného predpisu,
  • likvidáciou z dôvodu uplynutia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže, že pred uplynutím tejto doby vykonal opatrenia na podporu ich predaja do uplynutia tejto doby formou postupného znižovania ceny,
  • bez stanovenia doby použiteľnosti alebo trvanlivosti, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.

Zásoby tovaru, ktoré majú stanovenú dobu exspirácie, možno zahrnúť do daňových výdavkov pri ich vyradení z dôvodu uplynutia tejto doby až vtedy, ak daňovník preukáže, že pred uplynutím doby exspirácie postupne znižoval ich cenu, čo sa považuje za opatrenie na podporu ich predaja.

Postupné znižovanie ceny potravín možno nahradiť ich bezodplatným odovzdaním Potravinovej banke Slovenska. Daňovým výdavkom budú aj výdavky vo výške obstarávacej ceny zásob vyradených liekov ich likvidáciou ak ide o lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa § 51 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a lekárne nie sú oprávnené znižovať ich cenu pred blížiacim sa dátumom exspirácie.

V prípade, že daňovník zásoby predal, a preukázal príjem z predaja zásob tovaru, aj keď tento príjem je nižší ako obstarávacia cena zásob, strata z predaja tovaru je daňovo uznaná.

Úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo sprostredkovane nie sú daňovo uznaným výdavkom. Pokiaľ by boli takéto výdavky platené v krajine, kde to je povolené, aj tak by nemohli byť uznané za daňové výdavky.

Straty generované zariadeniami určenými na uspokojovanie potrieb zamestnancov alebo iných osôb s výnimkou vlastného stravovacieho zariadenia. V prípade vlastného stravovaciho zariadenia je možné do daňových nákladov zahrnúť 55% straty z prevádzky takéhoto zariadenia. V prípade, že zamestnávateľ prevádzkuje napr. škôlku pre deti zamestnancov a škôlka generuje stratu, tak táto strata nie je nikdy daňovo uznaná. V prípade vlastného stravovacieho zariadenia je možné uznať stratu vo výške 55% a zvyšných 45% generovanej straty zostáva pripočítateľnou položkou.

Odpisy technického zhodnotenia prenajatého majetku, ak nájomca nemal písomný súhlas prenajímateľa na technické zhodnotenie predmetu nájmu a po ukončení nájmu je nájomca povinný uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu (tzn. nedochádza k prevzatiu technického zhodnotenia prenajímateľom). Nájomca si nesmie do daňových výdavkov zaradovať odpisy z technického zhodnotenia, napriek tomu, že sú zaradené v účtovníctve a v majetku nájomcu.

Náklady na reprezentáciu (služby) účtované na účet 513. Netýka sa to na reklamné predmety v hodnote neprevyšujúcej 17 € za jeden predmet. Za reklamný predmet sa nepovažuje darčeková poukážka, ďalšie obmedzenia sú čo do druhu a sumy reklamného predmetu, napr. pri alkoholických nápojoch. Viac o reklamných predmetoch v článku tu.

Poskytnuté peňažné a nepeňažné dary účtované na účte 543. Poskytnuté dary sa považujú za výdavky na reprezentáciu, a preto ide o nedaňový výdavok spoločnosti. Ani na strane prijímateľa daru sa nejedná o zdaniteľný príjem.

Náklady na osobnú spotrebu.

Náklady vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane (napr. náklady na prepis majetku získaného bezodplatne, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny).

Pokuty a penále u dlžníka. Daňovými výdavkami nie sú zvýšenia dane, prirážky k poistnému platenému na zdravotné poistenie, úroky platené za obdobie odkladu platenia dane a cla, penále a pokuty. Daňovo nie sú uznané ani zmluvné pokuty, úroky z omeškania.

Prirážky k základným sadzbám poplatkov za znečisťovanie ovzdušia a za ukladanie odpadov a prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd,

Manká a škody presahujúce prijaté náhrady (napr. od poisťovne), okrem mánk a škôd vzniknutých v dôsledku živelnej pohromy, spôsobených neznámym páchateľom v tom zdaňovacom období kedy táto skutočnosť bola potvrdená políciou a stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom. Manká a škody sú uznané len do výšky prijatej náhrady, a to len v prípade, že náhrada bola do konca účtovného obdobia zaplatená.

Daň z príjmov a daň platená za iného daňovníka. Napr. ak nájomca budovy nie je daňovníkom dane zo stavieb, potom predmetná daň zaúčtovaná v účtovníctve nájomcu nie je jeho daňovým výdavkom a je zo základu dane z príjmov vylúčená.

Tvorba opravných položiek a rezerv, okrem opravných položiek a rezerv taxatívne vymedzených v zákone o dani z príjmov.

Nerealizované kurzové straty z prepočtu nezinkasovaných pohľadávok a neuhradených záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, ak daňovník takýto postup oznámil správcovi dane pred začatím zdaňovacieho obdobia.

Náklady presahujúce stanovené limity ako napr. stravné nad rámec zákona, rozdiel o ktorý prevyšujú účtovné odpisy daňové odpisy, náhrady za pracovné cesty zamestnancov nad rámec zákona, tvorba sociálneho fondu nad rámec zákona, atď.

Ako zaúčtovať nedaňové výdavky?

Účtovná jednotka má povinnosť účtovať o nedaňových výdavkoch na príslušných nákladových účtoch podľa obsahu výdavku, pričom si na tento účel k takýmto účtom vytvorí vo svojom účtovnom rozvrhu analytické účty, ak priamo k takémuto výdavku nie je na jeho účtovanie zriadený konkrétny účet v účtovej osnove (napr. 513-Náklady na reprezentáciu). Zaúčtovaním nedaňových výdavkov sa tieto prejavia vo výsledku hospodárenia a daňovník je ich povinný upraviť na účely výpočtu základu dane v daňovom priznaní.Zdroj: https://www.cus.sk