+421905129955  mondax@mondax.sk

Superodpočet nákladov na výskum a vývoj porastie od 1.1.2018 na 100 %

Vláda po troch rokoch umožní uplatniť vyšší superodpočet, a to vo výške 100 % z nákladov na výskum a vývoj za uplynulé zdaňovacie obdobie. Zároveň bude možné do superodpočtu zahrnúť aj náklady na vybrané služby.

Novelou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorú parlament chválil 07.12.2017 dochádza pri uplatňovaní superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj k niekoľkým zásadným zmenám.

Najvážnejšou zmenou, v pozitívnom zmysle, je zvýšenie percentuálnej sadzby superodpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj v bežnom zdaňovacom období. Za každý realizovaný projekt výskumu a vývoja bude možné odpočítať 100 % (zvýšenie z 25 %) výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Zo zákona o dani z príjmov sa vypúšťa ustanovenie, ktoré umožnilo odpočítať dodatočných 25 % z mzdových obdobných nákladov (vrátane poistného hradeného zamestnávateľom) tzv. mladých výskumných pracovníkov. Zmena môže ovplyvniť motiváciu napr. podnikateľských subjektov rozširovať svoje výskumné tímy o mladých ľudí, spravidla absolventov.

Uplatňovaní superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj bude mať komplikovanejšiu definíciu, t. j. komplikovanejší výpočet. Pri výpočte sa budú zohľadňovať výdavky (náklady) na výskum a vývoj až za dve bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Zmenou spôsobu výpočtu si niektoré subjekty nebudú môcť uplatniť superodpočet z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, alebo bude uplatniteľná suma superodpočtu nižšia, ako keby došlo len k zmene sadzby. Percentuálna sadzba sa zvýši z 25 % na 100 % aj pri uplatnení superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Zmena výpočtu superodpočtu z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od roku 2018

V prvom kroku sa vypočíta priemer z úhrnu uplatnených superodpočtov za jednotlivé projekty výskumu a vývoja:

  • v bežnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie a
  • v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Na účely vysvetlenia spôsobu výpočtu označíme tento priemer ako priemer A.

V druhom kroku sa vypočíta priemer z úhrnu uplatnených superodpočtov za jednotlivé projekty výskumu a vývoja v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Na účely vysvetlenia spôsobu výpočtu označíme tento priemer ako priemer B.

V treťom kroku odpočítame od priemeru A priemer B a ak je výsledok kladný, túto sumu je možné uplatniť ako superodpočet z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Príklad: S.r.o. realizuje vývoj v zlepšenia výkonnosti firmy zmenou pracovných postupov, čím sa má dosiahnuť významné zníženie nákladov a vyššia produktivita práce. V roku 2018 vynaloží na tejto projekt vývoja 10 000 eur. V roku 2017 vynaložila sumu 8 000 eur a v roku 2016 sumu 10 000 eur. Zdaňovacím obdobím s.r.o. je kalendárny rok.

Rok Superodpočet z nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj
definícia pred novelou a sadzba 25 % definícia pred novelou a zmena sadzby na 100 % definícia po novele a sadzba 100 %
2017 0,00 € 0,00 € 0,00 €
2018 500,00 € 2 000,00 € 0,00 €

Variant definícia pred novelou a sadzba 25 % (aktuálne platný zákon o dani z príjmov)

Ak by nedošlo k zmene, s.r.o. by si mohla uplatniť v daňovom priznaní za rok 2018 sumu 500 € ako superodpočet vyplývajúci zo zvýšenia výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj. Výpočet superodpočtu: 0,25 x (10 000 – 8 000) = 500

Variant definícia pred novelou a zmeny sadzby na 100 %

Ak by došlo len k zmene percentuálnej sadzby, t. j. k zvýšeniu z 25 % na 100 %, s.r.o. by si mohla uplatniť v daňovom priznaní za rok 2018 superodpočet vo výške 2 000 €. Výpočet superodpočtu: 1 x (10 000 – 8 000) = 2 000 €.

Variant definícia po novele a sadzba 100 %

Nakoľko síce došlo k zvýšeniu percentuálnej sadzby na 100 %, ale došlo aj k zmene definície výpočtu tohto typu superodpočtu, s.r.o. si v daňovom priznaní nebude môcť uplatniť žiadny superodpočet z medziročného nárastu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Výpočet superodpočtu: 0,5 x (10 000 + 8 000) – 0,5 x (8 000 + 10 000) = 0 €. Výpočet možno zjednodušiť aj na 0,5 x 10 000 – 0,5 x 10 000.

Pri výpočet za zohľadňujú tri po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom 2. v poradí je možné vynechať. Superodpočet nákladov na výskum a vývoj vznikne podnikateľovi vtedy, ak bude v bežnom zdaňovacom období vyšší ako superodpočet, ktorý mu vznikol v druhom bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období.

Licencie za počítačový program (softvér) bude možné zahrnúť do výpočtu superodpočtu

V súčasnosti nie je možné zahrnúť do výpočtu superodpočtu náklady na služby, licencie a nehmotné výsledky výskumu a vývoja, ak nie sú obstarané od certifikovaných subjektov. Od 1.1.2018 bude platiť výnimka na licencie za počítačový program (softvér), ktorý je priamo využívaný pri realizácii projektu výskumu a vývoja.

Podľa dôvodovej správy je cieľom Ministerstva financií SR novelou zákona umožniť zahrnúť do výpočtu superodpočtu len špecializovaný softvér (napr. grafické a konštrukčné programy). V dôvodovej správe sa ďalej uvádza, že za výskumno-vývojový počítačový program (softvér) nemožno považovať napríklad softvér zahrnutý v tzv. kancelárskych balíkoch.

Avšak zo znenia novely zákona o dani z príjmov takýto úzky výklad uplatnenia licencie za počítačový program v superodpočte výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj nevyplýva. Dôvodová správa môže nabádať daňové úrady k tomu, aby vylučovali pri daňových kontrolách z výpočtu superodpočtu náklady na nešpecializovaný softvér v kancelárskom balíku, i keď sa preukázateľne bude používať priamo pri realizácii projektu výskumu a vývoja.Zdroj: www.podnikajte.sk