+421905129955  mondax@mondax.sk

Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018

Daňový bonus na kúpu bytu alebo domu má od roku 2018 nahradiť štátny príspevok pre mladých. Prečítajte si kedy a v akej výške naň vzniká nárok.

Čo je daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotekárnom úvere?

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je forma priamej daňovej úľavy. Bude fungovať podobne ako daňový bonus na dieťa. Ide o sumu, ktorá priamo znižuje už vypočítanú daň. Obdobne bude fungovať aj daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. V daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane sa zníži suma dane.

Ak bude daň nižšia ako daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky, rozdiel daňový úrad alebo zamestnávateľ musí vyplatiť.

Kto si môže uplatniť daňový bonus na hypotéku?

Cieľom opatrenia je znížiť finančné výdavky na bývanie mladých. Daňový bonus na úroky z hypotéky budú môcť využiť osoby, ktoré ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie budú mať najviac 35 rokov. Minimálna veková hranica je určená na 18 rokov.

Nárok na daňový bonus vznikne len v prípade, ak priemerný mesačný príjem vypočítaný podľa daňového priznania >nepresiahne 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy. Rozhodujúca bude mzda zistená Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bude uzavretá úverová zmluva.

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov podľa § 5, 6 a 8 zákona o dani z príjmov a osobitného základu dane z príjmov podľa § 7 a 51e zákona o dani z príjmov. Do úvahy sa berú napr. príjmy zo zamestnania, príjmy zo živnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľností, ostatné príležitostné príjmy (napr. predaj nehnuteľnosti), príjmy z kapitálového majetku alebo dividendy zo zahraničia.

Do limitu sa nezahrnú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy od dane oslobodené a príjmy zdaňované zrážkou.

Príklad: Tibor má 26 rokov, je živnostník a v roku 2018 uzavrie zmluvu o úvere na bývanie. Jeho mesačný príjem je 2 850 eur. V daňovom priznaní za rok 2018 uplatní paušálne výdavky a tiež výdavky na zaplatené odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 2 000 eur. Jeho základ dane bude 12 200 eur (34 200 eur ročné príjmy - 20 000 eur paušálne výdavky - 2 000 eur odvody).

Priemerný mesačný príjem za rok 2018 je jedna dvanástina zo sumy 34 200 eur, t. j. 2 850 eur. Ak budeme vychádzať z predpokladu, že priemerná mesačná mzda za rok 2017 bude 950 eur, jej 1,3 násobok je suma 1 235 eur. Živnostníkovi Tiborovi by nevznikol nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky, nakoľko jeho priemerný mesačný príjem je vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy (1 235 eur).

V akej výške je možné uplatniť daňový bonus na úroky z hypotéky?

Daňový bonus na úroky z hypotéky je možné uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom kalendárnom roku, najviac však vo výške 400 eur za kalendárny rok. Nárok na daňový bonus je súčasne limitovaný aj výškou úveru (z ktorého sa počíta úrok) a to sumou 50 000 eur.

Nový spôsob sociálnej politiky týkajúcej sa bývania mladých môže mať pozitívny aj negatívny dopad na žiadateľov o úver na bývanie.

Od roku 2018 budú existovať dva systémy súčasne, pričom bude dobiehať pôvodný systém pripisovania štátneho príspevku pre mladých a postupne bude nabiehať uplatňovanie daňového bonusu.

Na ako dlho sa poskytuje daňový bonus na úroky z hypotéky?

Nárok na daňový bonus na zaplatné úroky z hypotéky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov. Päťročné obdobie sa začína počítať od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatné úroky z hypotéky. Pomerná časť zodpovedná počtu kalendárnych mesiacov počnúc kalendárnym mesiacom začatia úročenia úveru do decembra (vrátane).

Päť po sebe nasledujúcich rokov zodpovedá 60 kalendárnym mesiacom. Pre jednoznačnosť dodávame, že nejde o 5 kalendárnych rokov.

Na pomernú časť daňového bonusu má daňovník nárok aj v roku, v ktorom uplynie päťročná lehota pre uplatnenie nároku na daňový bonus na úroky z hypotéky. Pomerná časť v tomto prípade zodpovedá počtu kalendárnych mesiacov od januára (vrátane) do toho kalendárneho mesiaca, v ktorom päťročná lehota skončí.

Príklad: Úročenie začne v júli 2018. V roku 2018 si môže daňovník uplatniť pomernú časť daňového bonusu na zaplatné úroky z hypotéky pripadajúcu na 6 kalendárnych mesiacov (júl až december), t. j. maximálne 200 eur. Rovnako tomu bude aj v roku 2023, pričom daňový bonus sa v tomto prípade uplatní za mesiace január až jún.

Môžu si uplatniť daňový bonus na zaplatné úroky z hypotéky aj manželia, resp. partneri?

Áno, daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky je možné uplatniť aj v prípade, ak úver na bývanie spláca viac osôb. Uplatniť si ho však môže len jeden dlžník. Ostatní spoludlžníci (napr. druhý z manželov, druhý z partnerov) si ho uplatniť nemôže.

Súčasne musí aj spoludlžník splniť podmienku veku a podmienku limitu príjmu. Ku dňu žiadosti o úver na bývanie musí mať najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov. Priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkmi nesmie za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníkov a 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku.

Príklad: Michal (26 rokov) a Kamila (26 rokov) požiadajú v roku 2018 o hypotekárny úver na kúpu bytu. Banka im úver schváli. Priemerný mesačný príjem Michala je 1 200 eur. Priemerný mesačný príjem Kamily je 1 200 eur. Ak by bola za rok 2017 priemerná mesačná mzda 950 eur, limit príjmu je vo výške 2 470 eur (2 x 1 235 eur). Keďže je súčet priemerných mesačných príjmov Michala a Kamily (2 400 eur) nižší ako limit príjmu pre uplatnenie daňového bonusu na úroky z hypotéky, vzniká nárok na jeho uplatnenie.Zdroj:www.podnikajte.sk