+421905129955  mondax@mondax.sk

Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy

Pri pokračovaní v boji proti daňovým únikom a podvodom sa zreformuje daňové tajomstvo a rozšíria sa verejne dostupné informácie o daňových subjektoch. Čo bude a čo už nebude predmetom daňového tajomstva nájdete v tomto článku.

Informácie poskytované daňovým úradom a iným štátnym orgánom pri plnení daňových povinností prezrádzajú o daňovom subjekte dôverné informácie, napríklad o majetkových pomeroch, obchodných či osobných pomeroch. Daňové tajomstvo je inštitút používaný pri správe daní, ktorého úlohou je chrániť dôverné informácie daňových subjektov. Dodržiavanie daňového tajomstva je záväzné tak pre zamestnancov daňových úradov či iné štátny orgány, ako aj všetky iné osoby, ktoré sa pri správe daní zúčastnili na rôznych úkonoch (napr. svedkovia).

Verejne sprístupnené alebo poskytnuté iným subjektom môžu byť len zovšeobecnené informácie, z ktorých nie je možné zistiť konkrétne informácie napr. o majetkových pomeroch daňového subjektu. Zákon definuje, v tomto prípade novelizovaný zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), ktoré informácie a v akom rozsahu môžu byť poskytnuté iným subjektom, a to výlučne na konkrétne stanovený účel a na plnenie úloh vo verejnom záujme.

Čo bude a čo nebude daňovým tajomstvom od roku 2018?

Definícia daňového tajomstva ako taká sa nemení. Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Ide v zásade o konkrétne informácie o daňovom subjekte, napr. informácie sprístupnené pri plnení registračných povinností. Za daňové tajomstvo sa nebude považovať informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná a ani informácia o tom, či prebieha alebo prebiehala u daňového subjektu daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie. Neplatí to vo vzťahu k daňovej kontrole alebo daňovému exekučnému konaniu, ktoré boli ukončené do 31. decembra 2017. Daňovým tajomstvom však budú informácie vzťahujúce sa napr. na dôvody začatia daňovej kontroly alebo výsledky daňovej kontroly.

Daňový poriadok bude aj v roku 2018 jednoznačne definovať, čo sa nepovažuje za porušenie daňového tajomstva. Pôjde napríklad o použitie daňového tajomstva daňovým úradom, Finančným riaditeľstvom SR či Ministerstvom financií SR, a to napríklad zverejnením informácií o daňovom subjekte vo verejných zoznamoch.

Sprístupňovanie daňového tajomstva od roku 2018

V súčasnosti existuje množstvo výnimiek z daňového tajomstva, ktoré sú jednoznačne uvedené v daňovom poriadku. Čo všetko bude podliehať daňovému tajomstvu, t. j. ktorá informácia bude sprístupnená a ktorá už nie, o tom bude rozhodovať príslušný orgán (napr. zamestnanec daňového úradu). Sprístupnené budú tie informácie, ktoré sú v zmysle zákona alebo iného právneho predpisu potrebné na plnenie úloh podľa daňového poriadku, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy. Štátna inštitúcia, právnická osoba alebo fyzická osoba bude povinná preukázať oprávnenosť na oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva.

Informácie, ktoré sú predmetom daňového tajomstva, budú sprístupňovať vo väčšine prípadov zamestnanci daňových úradov. Konkrétne žiadosti štátnych orgánov či iných subjektov nebudú vecne posudzované. Zamestnanec daňového úradu nebude preverovať, či žiadateľ potrebuje na plnenie svojich úloh oboznámiť sa s informáciou, ktorá je daňovým tajomstvom. Bude skúmať len skutočnosť, či v žiadosti je uvedený jasný dôvod na sprístupnenie daňového tajomstva s oporou v zákone alebo inom právnom predpise.

Informácia o sprístupnení daňového tajomstva sa bude ukladať v spise daňového subjektu. Daňový subjekt sa zo svojho spisu dozvie, komu bolo poskytnuté daňové tajomstvo.

Z dôvodu hospodárnosti sa v niektorých prípadoch nebude informácia o sprístupnení daňového tajomstva ukladať v spise daňového subjektu. Ako príklad z praxe poslúži oznamovanie informácií o daňových subjektoch Sociálnej poisťovni pre posúdenie vzniku, resp. zániku povinného poistenia SZČO.

Minimálny štandard ochrany daňových subjektov a zvyšovanie daňovej transparentnosti od roku 2018

Daňová transparentnosť je v SR zvyšovaná najmä prostredníctvom verejných zoznamov, ktoré vypracúva a zverejňuje na svojom webovom sídle Finančné riaditeľstvo SR. Dôvodová správa uvádza, že zverejňovanie vybraných daňových informácií môže zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv – tam, kde je možná verejná kontrola, je obava z odhalenia protiprávneho konania jednoznačne vyššia.

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane bude od roku 2018 obsahovať aj dátum od ktorého je daňový subjekt registrovaný k týmto daniam a deň, ktorým došlo k zmene druhu registrácie na DPH (napr. z registrácie podľa § 7a zákona o DPH na registráciu podľa § 4 zákona o DPH).

Od roku 2018 bude verejne dostupný aj zoznam:

  • daňových subjektov s výškou ich vyrubenej dane, dodatočne vyrubenej dane alebo daňovej straty, ktorý sa bude zverejňovať štvrťročne a bude sa vzťahovať len na právnické osoby,
  • daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu DPH alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu DPH a s výškou priznanej vlastnej daňovej povinnosti DPH alebo dodatočne priznanej vlastnej daňovej povinnosti DPH, ktorý sa bude zverejňovať štvrťročne (minimálne zverejňované sumy uplatnenej resp. priznanej DPH určí Ministerstvo financií SR).

Zverejnenie zoznamov na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR nebude časovo obmedzené. Údaje budú zverejnené v štruktúrovanej forme, ktorá bude prehľadnejšia, umožní lepšie vyhľadávanie a údaje bude možné ďalej automatizovane spracovávať.Zdroj: www.podnikajte.sk