+421905129955  mondax@mondax.sk

PRÁVNE SLUŽBY

 

Spolupracujeme s advokátskou kanceláriou JUDr. Mariána Rušina, PhD. , ktorá Vám poskytne nasledovné služby:

 

 

Občianske, rodinné a dedičské právo
 • právne analýzy,

 • tvorbu a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, zabezpečovací prevod práva, postúpenie pohľadávok a iné),

 • komplexný právny servis pri prevode, prechode a prenájme nehnuteľností, vrátane zastupovania pred príslušnými úradmi,

 • zastupovanie v dedičskom konaní,

 • zastupovanie vo veciach rodinného práva (rozvody, výživné, konanie vo veci starostlivosti o maloletých a pod.),

 • zastupovanie vo veciach vlastníckeho práva,

 • zastupovanie vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov (dohody, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov),

 • zastupovanie právnických a fyzických osôb v konaniach pred súdmi a ostatnými štátnymi orgánmi.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
 • právne analýzy,

 • tvorbu a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv,

 • poradenstvo a priamu účasť pri obchodných rokovaniach,

 • zastupovanie podnikateľov pred súdmi a inými štátnymi orgánmi,

 • komplexné spracovanie zakladateľských dokumentov obchodných spoločností,

 • zakladanie obchodných spoločností,

 • prevody obchodných podielov, akcií a pod.

 • prípravu valných zhromaždení,

 • zmeny zápisu obchodných spoločností v obchodnom registri,

 • zvyšovanie a znižovanie základného imania,

 • výmaz z obchodného registra.

Pracovné právo
 • komplexnú pracovnoprávnu agendu podnikateľov,

 • tvorbu a pripomienkovanie pracovných zmlúv a iných inštitútov pracovného práva,

 • pracovnoprávne poradenstvo,

 • zastupovanie pred súdmi v pracovnoprávnych sporoch, a to zamestnancov ako aj zamestnávateľov.

Právo uzemných samospráv
 • kontrolu a tvorbu zmlúv,

 • právne poradenstvo súvisiace s verejným obstarávaním,

 • kontrolu a tvorbu všeobecne záväzných nariadení a iných právnych aktov,

 • zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi a pod.

Správne a daňové právo
 • zastupovanie fyzických a právnických osôb v správnom súdnictve,

 • právne analýzy,

 • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy a samospráv,

 • poradenstvo a zastupovanie v stavebnom konaní,

 • zastupovanie v konaní o priestupkoch,

 • zastupovanie v daňovom konaní

Spotrebiteľské právo
 • právne analýzy,

 • zastupovanie v konaní pred súdmi,

 • exekútormi, orgánmi verejnej moci,
 • zastavenie a odklad exekúcií,

 • tvorbu spotrebiteľských zmlúv,

 • posúdenie neprijateľnosti zmluvných podmienok,

 • konanie o vydanie bezdôvodného obohatenia,

 • právne služby súvisiace s ochranou spotrebiteľov a pod.

Trestné právo
 • komplexné právne poradenstvo a konzultácie v trestných veciach,

 • zastupovanie obvinených v prípravnom konaní,

 • zastupovanie obvinených v konaní pred súdom,

 • zastupovanie poškodených a uplatňovanie náhrady škody v trestnom konaní.

Vymáhanie pohľadávok
 • mimosúdnym spôsobom (napr. kontaktovanie dlžníkov, uzatváranie splátkových dohôd a uznaní dlhu a pod.),
 • v súdnom konaní,

 • v exekučnom konaní.

Ústavné právo
 • právne analýzy základných práv a slobôd,

 • zastupovanie v konaní o sťažnostiach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky,

 • zastupovanie v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva a súdmi Európskej Únie.

 

(zdroj: http://www.akrusin.sk/)