+421905129955  mondax@mondax.sk

Založenie LTD


"Nemusíte cestovať do Anglicka pre založenie LTD spoločnosti. Všetko urobíme za Vás online."
Kontaktujte nás.


LTD je právnická osoba, ktorá patrí medzi obchodné spoločnosti. LTD vzniká okamihom zápisu do verejného registra. Založenie trvá bežne len niekoľko hodín. LTD určí, či bude podnikateľ prevádzkovať viac závodov alebo či zriadi pobočky.

Veľká Británia je krajina s vysokým kreditom a veľmi prístupná podnikateľom. S aktuálnou legislatívou a prístupom britských úradov v porovnaní so Slovenskou republikou ju možno považovať za podnikateľský a daňový raj. V spojení so spoločnosťou z krajiny bez nutnosti viesť účtovníctvo (offshore), je možné citlivým prístupom zdaniteľný zisk LTD (pobočky) zredukovať na 10% porovnateľnej slovenskej spoločnosti.

Použitie LTD

Podnikanie Držanie majetku Holding
LTD vykonáva primárnu činnosť založenia
 • samostatne
 • prostredníctvom organizačnej zložky
LTD vlastní majetok a poskytuje ho ďalej, čím je majetok v rukách spoločnosti nepodstupujúcej žiadne riziká. LTD je podielnikom v slovenskej spoločnosti. Zmeny vlastníckej štruktúry slovenskej spoločnosti možno vyriešiť do pár hodín prevodom LTD na nového vlastníka.
Kombinácia

Štruktúra LTD

Aké sú výhody LTD

 • LTD má znalosť právnej formy spoločnosti vo svete
 • minimálny základný kapitál je 1 GBP
 • ručenie spoločníkov je obmedzené iba na majetok spoločnosti, pri likvidácii je sukromný majetok nedotknutý
 • pri zriadení LTD alebo jej organizačnej zložky nie je potrebné vkladať žiadny základný kapitál, ktorý je potrebné preukazovať pri spoločnostiach s.r.o. alebo a.s.
 • OZ nie je za určitých okolností možné domerať daň
 • slovenskú daňovú licenciu neplatí britská LTD ani slovenská organizačná zložka

Cudzinci z EU (Limited) majú v oblasti osobných a majetkových práv rovnaké práva a povinnosti ako slovenskí štátni občania.

Zásada rovnosti podmienok pre podnikanie zahraničných osôb v Slovenskej republike sa bude vzťahovať na zahraničné osoby, ktoré sa na území Slovenskej republiky plánujú usadiť či tu pôsobiť relatívne trvalo vytvorením organizačnej zložky a rozvíjať tu podnikanie v pravom slova zmysle, teda sústavnú činnosť vykonávanú samostatne, vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku.

Pre zahraničné právnické osoby platí zásada, že jej vnútorné právne pomery a ručenie členov alebo spoločníkov za jej záväzky, sa riadi taktiež právnym poriadkom, podľa ktorého bola založená.

Čo môže LTD

 • najímať živnostníkov bez obmedzenia (závislá práca)
 • mať slovenské IČO a DIČ
 • byť jediným spoločníkom neobmedzeného počtu spoločností
 • platiť dane v UK
 • vyplácať dividendy kedykoľvek
 • byť daňovo kontrolovaný len do 9 mesiacov po podaní DP
 • spoločnosť môže riadiť osoba s obmedzením práva konať za spoločnosť v SR
 • fakturovať bez DPH

Jednoduché založenie

 • bez notára
 • v priebehu pár hodín
 • zdarma (iba za zriadenie sídla a sekretárskych služieb na 1 rok)
 • bez obmedzení predmetu podnikania živnostenskými listy

Základné informácie pri založení

Pri založeniu spoločnosti musí mať britská spoločnosť registrovanú kanceláriu, kde okrem iného prijíma úradnú poštu. Tu je vedený register spoločnosti (pozri Sekretár), ktorý musí byť každému dostupný v obvyklých úradných hodinách.

Právna forma Limited odpovedá slovenskej akciovej spoločnosti. Spoločnosť má totiž akcie na meno. Ručenie je obmedzené len do výšky nesplatené nominálne hodnoty upísaných akcií. Výška akciového kapitálu sa určuje v zakladateľskej zmluve. Najčastejšie sa jedná iba o £1.

Majitelia, ktorí si želajú zostať v anonymite, môžu využiť službu nominee shareholder, tzv. povereného akcionára, držiaceho akcie za majiteľa, ktorý si želá zostať v anonymite. Poverený akcionár nemá žiadne výkonné práva zo svojej vôle, ale jedná z poverenia "tichého majiteľa". Informácie o skutočnom majiteľovi je nutné poskytnúť štátnym orgánom len v prípade podozrenia z nezákonných operácií. Práve tak je možné využiť nominee riaditela a vedúceho pobočky.

U Limited, ktoré nevykonávajú svoju činnosť na britských ostrovoch, ponúkame služby registrovanej kancelárie a sekretára naším Secretary špecialistom. Potom nie je vlastná kancelária vo Veľkej Británii potrebná. Pokiaľ využijete naše sekretárske služby, môže si založiť Limited Company jedna osoba (Single member company).

Spoločnosť môže mať ľubovoľné meno, pokiaľ toto nie je obsadené inou spoločnosťou, je podobné alebo pokiaľ nepoškodzuje práva iných osôb. Určité pojmy ako Police, Bank, Queen atď. nesmú byť použité. Dodatok Limited alebo Ltd. je povinný, aby poukazoval na obmedzené ručenie spoločnosti.

Predmet podnikania je obvykle štylizovaný ako "all legal activities" (akékoľvek zákonné činnosti), čo umožňuje veľkú podnikateľskú slobodu. Obmedzenie sa však dotýka licencovaných druhov podnikania (zbrane, medicína...).

Dane

Dane sú nevyhnutným firemným nákladom, ktoré musí každá spoločnosť plánovať, pokiaľ sa nechce dostať do neočakávaných platobných problémov. Dane však je možné plánovať nielen národným účtovaním zákonných nákladov a odpočitateľných položiek, ale hlavne využitím medzinárodných účtovných a daňových pravidiel, zmlúv a dohôd.

LTD môže dane za svoju slovenskú pobočku riešiť v SR

 • buď striktne podľa slovenskej legislativy,
 • alebo podľa medzinárodného práva.

Podľa slovenského práva si ale LTD uzavrie možnosť manévrovania medzi dvomi daňovými systémami, ktoré jej umožňujú väčšiu voľnosť, naopak LTD podriadia slovenskej striktnosti so všetkými dôsledkami. Nezbavuje ju to však povinnosti pobočku zároveň účtovať aj podľa britského práva v UK.

Alternatívne môže Limited pre svoju pobočku uplatniť medzinárodné právo s rozložením kontrolných právomocí medzi SR a UK.

Základný právny vzťah medzi vnútroštátnym predpisom a zmluvou je uvedený v ustanovení § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov a v § 162 zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní a poplatkov.

Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená, má prednosť pred týmto zákonom (zákonná prioritná doložka), t. j. ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak. Tým môže slovenskému FÚ veľmi obmedziť pole pôsobnosti na úkor výhodnejšieho britského.

Limited, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky svoje sídlo (pobočku), majú stále daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje na príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky. Je preto nevyhnutné dobre rozlíšiť, kedy sa stávajú a hlavne kedy sa nestávajú slovenskými daňovými poplatníkmi.

Účtovný podvod

Účtovným podvodom sa rozumie úmyselné predkladanie účtovníctva, ktoré nezobrazuje skutočnú hodnotu alebo finančnú aktivitu spoločnosti.

Účtovný podvod je trestný čin bez ohľadu na to, koľko peňazí sa to týka.

Typickým príkladom účtovného podvodu je tvrdenie, že Limited nevykonávala žiadnu činnosť,aj keď v skutočnosti podnikala prostredníctvom svojej pobočky alebo dcérskej spoločnosti.

Ako sa chrániť pred účtovným podvodom?

Účtovníctvo riešiť výlučne prostredníctvom autorizovaného účtovníka so štátnymi skúškami (The Institute of Chartered Accountants), ktorý je spoluzodpovedný za správne vyhotovenie účtovníctva a správnosť záznamov garantuje.

Dôsledky objaveného účtovného podvodu

 • Konfiškačný rozkaz
 • Nariadenie o európskom exekučnom titule
 • Diskvalifikácia k vedeniu spoločnosti ako riaditeľ.

Nariadenie o európskom exekučnom titule

Zásada vzájomného uznávania je základným kameňom súdnej spolupráce v rámci Európskej únie.

Európsky exekučný príkaz umožňuje voľný pohyb tohto rozhodnutia v Európskej únii. Ako také, toto potvrdnie predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutie.

Pokiaľ je získaný európsky exekučný titul, nie je potrebné vyhlásenie vykonateľnosti v členskom štáte, v ktorom sa usiluje o výkon rozhodnutia.

Rozhodnutie, ktoré je potvrdené ako európsky exekučný titul, je vykonateľné v členskom štáte dlžníka.

Riadne účtovníctvo

Rozbeh podnikania a riadenia firmy je veľká výzva a britský FÚ na rozdiel od SR chápe, že k riadnemu plneniu povinností môžu firmy potrebovať jeho asistenciu. Pokiaľ autorizovanému účtovníkovi aj napriek jeho vysokej kvalifikácii nieje riešenie nejakého problému jasné, môžu zdarma konzultovať (a konzultujú) správne postupy riešenia jednotlivých zadaní. Rady FÚ sú veľmi detailné a záväzné. Dokonca majú prednosť pred zákonom. To znamená, že pokiaľ sa dodatočne zistí nesprávný postup a keď firma postupovala v súlade s pokynmi FÚ, ide táto chyba na vrub FÚ a nikdy nie na úkor firmy. Účtovnú závierku preto vykonávame prostredníctvom našich vlastných britských autorizovaných účtovníkov so štátnymi skúškami. Klienti však nemusia podávať účtovníctvo exkluzívne cez nás. V tom prípade vzniká len zdielaná správa spoločnosti,ktorá u nás iba zvýši správne poplatky (20 Eur).