+421905129955  mondax@mondax.sk

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti MONDAX s.r.o.

1. OBJEDNÁVKA DIELA / PREDMETU KÚPY

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou:
MONDAX s.r.o. , so sídlom Obchodná 39, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO 36 574 732, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka 122599/B. (ďalej ako „dodávateľ“, alebo „zhotoviteľ“ alebo „sprostredkovateľ“ služby alebo tovaru) a zákazníkom (ďalej ako „odberateľ“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu https://www.mondax.sk/ , prípadne ostatných subdomén zhotoviteľa alebo jeho emailových adries.
1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany zhotoviteľa a objednávky na dodanie predmetu zmluvy zo strany odberateľa. Všetky vzťahy medzi zhotoviteľom a odberateľom sa považujú za zmluvu o dielo, pokiaľ sa jedná o objednávku na zákazku, alebo za zmluvu a kúpe tovaru pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru.
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ odoslaním elektronickej objednávky na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu alebo elektronickej objednávky, ktorú prevádzkuje zhotoviteľa, potvrdením telefonickej objednávky, potvrdením ústnej objednávky osobne, alebo podpísaním písomnej objednávky, zaslaním emailovej objednávky alebo iným potvrdením vôle vykonať objednávku objednávateľa zhovotiteľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok sa budú vzťahovať na všetky objednávky ktoré vytvárajú zmluvný vzťah a sú uzatvorené vyššie uvedeným spôsobom.
1.4 V prípade nejasností má zhotoviteľ právo kontaktovať objednávateľa prostredníctvom ním zadaných údajov, prípadne iných verejne dostupných údajov odberateľa a preto je v záujme odberateľa poskytnúť pravdivé údaje.
1.5 Všetky objednávky zo strany odberateľa tvoria zmluvný vzťah, pri ktorom sú podrobnosti definované v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Objednávkou odberateľ potvrdzuje, že sú mu známe a že s nimi súhlasí. Za iných podmienok zhotoviteľa služby alebo tovary dodáva, len ak to vopred písomne doplní k zmluve.
1.6 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a riadia sa podľa neho všetky zmluvné vzťahy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.7 Zoznam tovaru, služieb a produktov na akejkoľvek internetovej stránke, v tlačenom katalógu, v ponuke zhotoviteľa ktorú prevádzkuje zhotoviteľ je len katalógom dodávaného tovaru na zákazku a zhotoviteľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a služieb. Každá zo zákaziek je osobitá a vypracovaná presne pre klienta, podľa jeho požiadaviek, potrieb a špecifikácií. Dostupnosť tovaru bude pre objednávateľa potvrdená na základe dopytu odberateľa.
1.8 Možnosti odstúpenia od zmluvy upravujú všeobecne záväzné právne predpisy. Objednávateľ však pri zhotovení diela na zákazku berie uzatvorením objednávky na vedomie, že od zmluvy nie je možné odstúpiť, nakoľko sa jedná o zákazkovú výrobu.
1.9 Obrázky uvedené na internetových stránkach, objednávkach, letákoch a iných prospektoch sú len ilustračné. Môžu sa líšiť od skutočnej dodávky. Zhotoviteľ je viazaný jedine tým, že objednávku vyhotoví tak aby plnila svoj účel alebo podľa svojich najlepších znalostí, praxe, skúseností a požiadaviek objednávateľa, pokiaľ pokyny objednávateľa nebudú brániť riadnemu vykonaniu diela.
1.10 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od objednávky. V tomto prípade zálohovú platbu použije na pokrytie svojich nákladov na činnosti ktorú už v prospech odberateľa vykonal.

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

2.1 Zhotoviteľ je povinný:
a) dodať, zabezpečiť dodanie alebo sprostredkovať objednávku a jej dodanie inej osobe, na základe objednávky potvrdenej zhotoviteľovi odberateľom riadne a včas,
b) odovzdať odberateľovi na požiadanie a v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad),
c) vo výnimočných prípadoch najmä kedy nebude zákazku vyhotovovať zhotoviteľ, sprostredkovať objednávku od zákazníka subdodávateľovi, ďalej len „tretia strana“, ktorá zabezpečí všetky povinnosti zhotoviteľa aby odberateľ dostal zákazku vyhotovenú od tretej strany.
2.2 Zhotoviteľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny diela / kúpnej ceny od objednávateľa za zhotovené dielo / dodaný tovar. Zhotoviteľ má právo vyžadovať úhradu predfaktúry, bez ktorej úhrady zákazku nemusí vyhotoviť, resp. dielo odovzdať.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA

3.1 Odberateľ je povinný
a) vo vlastnom záujme čo najlepšie popísať do objednávky vyhotovenie, najmä veľkosť, množstvo, spôsob spracovania, materiálov a pod.,
b) súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov a ich zverejňovaním pre tretie strany; tým nie sú dotknuté práva odberateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov,
c) zaplatiť zhotoviteľovi požadovanú cenu v predpísanej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to aj v prípade, že sa jedná o úhradu predfaktúry,
d) nepoškodzovať dobré obchodné meno zhotoviteľa,
e) prevziať predmet objednávky od zhotoviteľa za každých podmienok.

4. LEHOTY

4.1 Lehoty pre odberateľa:
a) odberateľ je povinný uhradiť predfaktúry a faktúry v dobe splatnosti,
b) odberateľ je povinný prevziať dielo / tovar do 5 dní od oznámenia o spôsobe dodania, pričom každé oznámenie odoslané zhotoviteľom je považované za oznámené odberateľovi; neodobraté zákazky môže zhotoviteľ skladovať alebo ich môže po uvedenom termíne zneškodniť, znehodnotiť a zabezpečiť ich likvidáciu bez nároku náhrady odberateľa.
4.2 Lehoty pre zhotoviteľa:
a) zhotoviteľ je povinný vyhotoviť objednávku v dohodnutom čase, pokiaľ konkrétny čas nie je uvedený, neplynie zhotoviteľovi konkrétna lehota,
b) zhotoviteľ je oprávnený nedodržať termín dodania iba pre prípad závažnej technickej poruchy, vyššej moci alebo oneskorenej dodávky subdodávateľom,
c) podrobnosti dodávky môžu byť upravené aj na objednávke, tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Odberateľ je povinný prevziať tovar v mieste označenom ako dodacia adresa, ktoré je uvedené v objednávke vykonanej objednávateľom.
a) zhotoviteľ zabezpečí dodanie tovaru osobne alebo prostredníctvom tretej osoby. Za tretiu osobu a jej podmienky dodania zhotoviteľ neručí,
b) v prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany zhotoviteľa odberateľovi je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom zhotoviteľ vydá odberateľovi potvrdenie. V prípade, že si odberateľ tovar neprevezme (na základe objednávky), zhotoviteľ si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody,
c) v prípade, že si odberateľ tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vyzvať odberateľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve / objednávke.
5.3 Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach zhotoviteľa umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu zhotoviteľa sú orientačnými a nezáväznými údajmi.
5.4 Miestom dodania tovaru je dodacia adresa v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú v objednávke, zmluve alebo jej dodatku inak. Pre odberateľa je možný aj osobný odber ak to uvedie v objednávke.
5.5 V prípade, ak zhotoviteľ dopraví tovar objednávateľovi na miesto určené v zmluve / objednávke, objednávateľ je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve / objednávke a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v zmluve / objednávke je povinná predložiť dopravcovi originál alebo kópiu zmluvy / objednávky a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.
5.6 Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru objednávateľom, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
5.7 Odberateľ je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že odberateľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný odberateľ vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Za poškodenie vzniknuté počas prepravy dopravcom, zhotoviteľ neručí a odporučí mu aby si náhradu škody uplatnil u dopravcu.

6. CENA DIELA / KÚPNA CENA

6.1 Uvedené ceny sú platné v čase objednania zhotovenia diela / tovaru, okrem prípadu, ak sa dielo zhotovuje podľa rozpočtu, v takom prípade platí cena diela určená podľa rozpočtu. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odôvodenej zmeny cien. Dokladom o predaji je daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa voľby doručovacej služby.
6.2 Odberateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela / kúpnu cenu tovaru dohodnutú v zmluve podľa cenníka / rozpočtu zhotoviteľa alebo sprostredkovateľa platných v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej alebo bezhotovostnej, či zálohovej platby v určenej prevádzkarni zhotoviteľa, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové a prepravné služby.
6.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
6.4 V prípade, ak odberateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet zhotoviteľa. Ak odberateľ uhradí preplatok, za jeho vrátenie na požiadanie si zhotoviteľ účtuje manipulačný poplatok vo výške 50% .
6.5 Odberateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela / kúpnu cenu za predmet zmluvy v lehote podľa splatnosti vystavenej faktúry alebo predfaktúry, najneskôr však pri prevzatí diela / tovaru.
6.6 V prípade, ak odberateľ odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej ceny diela / kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na cenu diela / kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný odberateľ zaplatiť zhotoviteľovi, ak v zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvná pokuta je týmto dohodnutá na hodnotu plnej výšky objednávky resp. hodnoty objednávky podľa zhotoviteľa.
6.7 V prípade vyhotovenia objednávky zhotoviteľom objednávateľovi na základe zľavového kupónu na vybraný tovar / lsužbu je nutné doložiť na email uvedený v akcii, alebo objednávací formulár uvedenom v akcii, odkaz z ktorého ste si stiahli poukaz, poukaz musí byť platný/funkčný, resp. musí obsahovať číslo kupónu (vouchera), ktoré ste uviedli v objednávke v položke poznámky, pre overenie o zaplatení kupónu. O zaslanie daňového dokladu musí odberateľ požiadať, podľa podmienok akcie zhotoviteľa alebo prevádzkovateľa akčného portálu, či sprostredkovateľa.
6.8 Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou, poštovou službou alebo kuriérom, je povinný zhotoviteľ oznámiť v závislosti na množstve, objemu a váhy na požiadanie odberateľovi podľa interných predpisov. Spravidla zhotoviteľ zverejňuje pri prebiehajúcich akciách aj presné ceny poštovného a balného.
6.9 Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu / tovaru až úplným zaplatením celej ceny diela / kúpnej ceny za predmet objednávky.
6.10 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v čase, keď prevezme predmet od zhotoviteľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu zhotoviteľ umožní nakladať s tovarom a odberateľ tovar neprevezme.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá len za vady tovaru a odberateľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u zhotoviteľa podľa platného reklamačného poriadku a dodatkoch uvedených v reklamačnom zázname. Zhotoviteľ nezodpovedá za vlastnosti diela v čase jeho odovzdania odberateľovi, ktoré má na základe požiadaviek odberateľa zadaných pri jeho zhotovení.
7.2 Reklamáciu prijíma a vybavuje poverený pracovník zhotoviteľa. Odberateľ vykonáva reklamáciu písomne (aj elektornicky) a to na adresu sídla / e-mailovú adresu zhotoviteľa. Je potrebné, aby odberateľ uviedol, akým spôsobom chce reklamáciu vyriešiť. Neprijímame reklamácie za tovar a služby, ktoré neboli uhradené v plnej výške. Neprijímame reklamácie za tovar a služby, pokiaľ sa odberateľ nepreukáže pokladničným dokladom vydaným zhotoviteľom. Odberateľa zhotoviteľ vyrozumieme najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. Vždy sa vyhotovuje kópia reklamačného záznamu aj pre potreby odberateľa a ten sa mu odošle najneskôr do 30 dní od vykonania reklamácie.
7.3 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Odberateľ potvrdením objednávky zhotoviteľovi potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 2502007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 3721990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).
7.4 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predmet objednávky (dodávky, zákazky) ktoré boli dodané odberateľovi a uhradené odberateľom (teda bol ukončený zmluvný vzťah, v opačnom prípade nie je možné podať reklamáciu).
7.5 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.
7.6 Odberateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa záruku len na predmet, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo zhotoviteľ a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u zhotoviteľa alebo bolo ním dodanie sprostredkované.
7.7 Odberateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru alebo iného dodaného predmetu pri prevzatí diela / tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady malo dielo / tovar už v čase jeho prevzatia.
7.8 Počas záručnej doby má odberateľ právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, diela, predmetu, vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi zhotoviteľa spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení. To neplatí, pokiaľ sú vady výsledkom pokynov daných odberateľom pri zhotovovaní diela zhotoviteľom.
7.9 Reklamačné konanie predmetu, ktorý sa dá objektívne doručiť zhotoviteľovi začína dňom, kedy sú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od odberateľa zhotoviteľovi,
b) doručenie reklamovaného diela / tovaru od odberateľa do prevádzky zhotoviteľa.
Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamované dielo / tovar je nutné doručiť poštou, do sídla zhotoviteľa, ak nie je určené inak.
7.10 Zhotoviteľ je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzke v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. poštou na adresu: MONDAX s.r.o., Bartalosova 7, 045 01 Moldava nad Bodvou.
7.11 V mieste určenom podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. Pošta sa vyberá raz za 14 dní oprávnenou osobou, reklamačné konanie začína plynúť až prevzatím veci z poštovej úschovy.
7.12 Odberateľ je povinný reklamovať vady diela / tovaru u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu, inak odberateľovi zaniká právo voči zhotoviteľovi na bezplatné odstránenie vady.
7.13 Zhotoviteľ vydá v deň prijatia reklamácie odberateľovi doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej zhotoviteľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
7.14 Odberateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol zhotoviteľom v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť, rovnako tak ktoré vznikli z dôvodu dodržania pokynov odberateľa daných pre zhotovenie diela.
7.15 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar resp. službu za inú, obdobnú s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.
7.16 Nárok na uplatnenie záruky u zhotoviteľa odberateľom zaniká
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie diela / tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí diela / tovaru,
c) uplynutím záručnej doby diela / tovaru,
d) mechanickým poškodením diela / tovaru spôsobeným odberateľom,
e) používaním diela / tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, nesprávnym praním, ošetrovaním, používaním,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o dielo / tovar,
g) poškodením diela / tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením diela / tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením diela / tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do diela / tovaru k tomu neoprávnenou osobou,
l) uplynutím doby spotreby vyznačenej na diele / tovare,
m) neposkytnutím súčinnosti zhotoviteľovi vyhotoviť opravu veci.
7.17 Zhotoviteľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného diela / tovaru, predmetu, služby,
b) vrátením ceny diela / kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny diela / tovaru,
c) odôvodneným zamietnutím reklamácie diela / tovaru.
7.18 Zhotoviteľ je povinný o vybavení reklamácie odberateľom vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
7.19 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia diela / tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s dielom / tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania diela / tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. U tovaru s vymedzenou dobou spotreby je doba spotreby vyznačená na tovare zhodná s dobou spotreby.
7.20 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú odberateľ nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
7.21 V prípade výmeny tovaru za nový dostane odberateľ doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
7.22 Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
7.23 Za neoprávnenú reklamáciu diela / tovaru je odberateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok vo výške 16,60 EUR za 1 hod. práce zhotoviteľa.
7.24 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu u diel, tovarov a služieb, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
a) zhotoviteľ zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) zhotoviteľ vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí zhotoviteľa a odberateľ sa nemôže určenia spôsobu vybavenia svojej reklamácie domáhať).
7.25 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, zhotoviteľ vybaví reklamáciu
a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade nemožnosti vykonať výmenu tovaru za iný, vystavením dobropisu na vadný tovar.
7.26 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
7.27 O výsledku reklamačného konania informuje zhotoviteľ odberateľa telefonicky. Odberateľ je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1 Odberateľ ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva.
8.2 Odberateľ ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak zhotoviteľ na žiadosť podľa bodu 9.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
8.3 Za účelom alternatívneho riešenie sporov môže odberateľ využiť nasledovnú platformu: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Činnosť zhotoviteľa podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, kontakt:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/6220 781
fax č. 055/ 6224 547
9.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke.
9.3 V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Za písomnú formu sa rozumie aj elektronické plnenie.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
9.5 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.
9.6 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči odberateľom uzavretím zmluvy, obchodného vzťahu ale už aj v pri jednaní o uzatvorení zmluvy.
9.7 Odberateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Bratislave dňa 11.06.2018

MONDAX s.r.o.
Ing. Monika Smolnická, MBA, konateľka