+421905129955  mondax@mondax.sk

Informácie o spracúvaní osobných údajov

obchodnej spoločnosti MONDAX s.r.o.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MONDAX s.r.o. , so sídlom Obchodná 39, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO 36 574 732, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka 122599/B (ďalej len „spoločnosť MONDAX“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a. Poskytovanie služieb a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť MONDAX spracúva (i) na účely poskytovania služieb nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zamestnaneckej štruktúre zákazníka, o zdravotných poisťovniach zamestnancov zákazníka, a údaje v súvislosti s poskytovaním služieb a údaje súvisiace s platbou za službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MONDAX), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanej službe a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade poskytovania služieb článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MONDAX je na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti MONDAX.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MONDAX. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o dielo.

b. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť MONDAX spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MONDAX je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

c. Uplatňovanie nárokov spoločnosti MONDAX

Spoločnosť MONDAX spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti MONDAX nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou MONDAX, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti MONDAX, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti MONDAX.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MONDAX je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MONDAX. Oprávneným záujmom spoločnosti MONDAXY je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MONDAX.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MONDAX uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

d. Plnenie zákonných povinností spoločnosti MONDAX

Spoločnosť MONDAX spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až d) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MONDAX.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MONDAX je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou MONDAX.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
3. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MONDAX:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti, alebo

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
4. Príslušné právne predpisy
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

V Bratislave dňa 24.05.2018

MONDAX s.r.o.
Ing. Monika Smolnická, MBA, konateľka