+421905129955  mondax@mondax.sk

MONDAX s.r.o. sa pripravuje na certifikáciu ISO 9001

Zámerom spoločnosti MONDAX s.r.o. je dosiahnuť a udržiavať vysokú kvalitu poskytovaných služieb stálym i potenciálnym zákazníkom a zabezpečiť stabilné postavenie na trhu.

Naša spoločnosť sa preto rozhodol zaviesť a certifikovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001.

Systém manažérstva kvality v MONDAX s.r.o. má byť nástrojom na zabezpečenie kvality poskytovanej služby s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka.

Prínosy systému manažérstva kvality:

  • zlepšenie celkového riadenia organizácie – „procesy pod kontrolou“,
  • presné zadefinovanie zodpovedností a právomocí,
  • poriadok v organizácii,
  • zníženie počtu reklamácií a sťažností zákazníkov,
  • možnosť účasti vo verejných súťažiach - zlepšenie konkurencieschopnosti,
  • zlepšenie imidžu podniku.

V súčasnosti sa MONDAX s.r.o. intenzívne pripravuje na proces certifikácie s cieľom zaviesť a certifikovať efektívny systém manažérstva kvality.